SONA BİLİŞİM SAVUNMA A.Ş.
Kişisel Veriler Politikası
Kişisel Veriler Kanunu hakkında genel bilgilendirme
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.
Veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirme
6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.
Kişisel verilerinizin ne şekilde işlenebileceği
6698 sayılı KVKK uyarınca, Firmamız ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.
Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri
Paylaştığınız kişisel veriler,
 Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;
 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için;
 Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;
 Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;
6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir. Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme Yukarıda belirtilen amaçlarla, Firmamız ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; başta Firmamızın e-ticaret altyapısını sağlayan IdeaSoft Yazılım San. ve Tic. A.Ş. olmak üzere, tedarikçiler, kargo şirketleri gibi sunulan hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet alınan, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.
Kişisel verilerinizin toplanma şekli
Kişisel verileriniz,
 Firmamız internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla ad, soy ad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;
 Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, kâğıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;
 Firmamız ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;
 Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.
KVKK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel verileriniz
KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, üyelik, elektronik ileti izni, ürün / hizmet satın alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.
Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması
Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere)  hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.
Kişisel verilerin saklanması ve korunması
Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.
Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması
KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Firmamızın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Firmamızın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.
6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibinin hakları
6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibinin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir: Kişisel Veri Sahibi, Firmamıza (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
1. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
5. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
6. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Ankara Ticaret Odası’nın 411232 ticari sicil sayısında kayıtlı Mustafa Kemal Mah. 2141.Cad. No:32/1 Çankaya ANKARA adresinde bulunan SONA BİLİŞİM SAVUNMA A.Ş., KVKK kapsamında Veri Sorumlusudur. Firmamız tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.   Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:
E.posta: info@sonabilisim.com
Telefon: +90 312 286 35 35
Faks: +90 312 229 24 49
SONA BİLİŞİM SAVUNMA A.Ş.
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAGİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Bu Gizlilik, Çerez Politikası bilgisayar, mobil aygıt veya başka aygıtlar üzerinden erişilen “www.sonabilisim.com” aracılığıyla toplanan kişisel veriler için geçerlidir. Bu Politika, Site aracılığıyla topladığımız kişisel veri türlerini ve kişisel verilerin nasıl kullanılabileceğini ve/veya kiminle paylaşılabileceğini açıklamaktadır. Bu Politika ayrıca irtibat bilgilerinizi güncellemek, pazarlama, iletişim ve faaliyetlerle bağlantılı olarak topladığımız kişisel verilere erişmek ve bunların kullanımını kontrol etmek veya bu sitedeki gizlilik uygulamalarımızla ilgili sorularınıza cevap bulmak için bize nasıl ulaşabileceğinizi de açıklamaktadır. Söz konusu siteye erişim sağlayarak politika hükümlerini kabul etmiş sayılacağınızdan lütfen dikkatlice okuyunuz.
GİZLİLİK POLİTİKASI
A. İşlenen Kişisel Verileriniz ve Toplanma Yöntemi
1 – Sitemizde Toplanan Veriler
Sitede belirtilmedikçe, ancak analitik amaçlı veriler (kimliğinizi belirleme imkânı vermeyen veriler) yahut mevzuat dolayısıyla almak zorunda olduğumuz veriler toplanmaktadır. Dolayısıyla siteyi bahsedilenler dışındaki kişisel verilerinizi kullanmadan da ziyaret edebilirsiniz. Ancak sizinle irtibata geçilmek ve sitede kişisel olarak tanınmanızı (adınız,  telefon numaranız, e-posta adresiniz) sağlamak için makul olarak kullanılabilecek kişisel verilerinizi vermeyi seçebileceğiniz durumlar ortaya çıkabilir. Örneğin resmi internet sitesinde (www.sonabilisim.com) bulunan iletişim formu kullanılarak bilgi talep ettiğinizde, öz geçmişinizi gönderdiğinizde veya bizimle başka şekilde iletişime veya etkileşime geçtiğinizde kişisel verilerinizi paylaşmış ve dolayısıyla tarafımızca işlemeye sunmuş olacaksınız.
2 – Otomatik Araçlar Tarafından Toplanan Veriler
Çoğu diğer web siteleri ve çevrimiçi hizmetler gibi, Siteyi nasıl kullandığınızla ilgili olmak üzere otomatik olarak üretilen bilgileri işleriz. İşlenen bilgiler çerez verileriniz içermektedir.
Bu aynı zamanda, Siteyi nasıl kullandığınıza ilişkin otomatik olarak oluşturulmuş bilgilerle ilgili olarak gerçekleşir. Bu tür bilgiler, Sitenin nasıl kullanıldığını daha iyi anlamamıza ve bir kullanıcı olarak ihtiyacınıza uygun hizmet üretmemize yardımcı olur. Bu tür bilgilerin başında trafik kayıtları gelmektedir. Anlık trafik izlenmesi, satın alma davranışı, demografi, yaş cinsiyet, trafik kaynakları verilerinin analiz edilmesi ve müşteri memnuniyetinin arttırılması amaçları ile söz konusu trafik kayıtlarını tutmaktayız. Söz konusu verilere Google Analytics gibi hizmetler kapsamında erişmekteyiz. Ancak izah edilen trafik kayıtlarıyla ulaşmış olduğumuz bilgiler doğrudan bir kişiyi göstermemektedir. Dolayısıyla kişisel veriler kapsamında işlenmekte olan verilere dâhil değildir. Söz konusu süreçte ortaya çıkabilecek kişisel veriler bakımından ise “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak açık rızanız temin edilmeksizin kişisel veri işlenmektedir.
Öte yandan 5651 Sayılı Kanun uyarınca “sağladığımız hizmetlere ilişkin, yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla” ve “faaliyetine son vereceğimiz tarihten en az üç ay önce durumu Bilgi Teknolojileri Kurumuna, içerik sağlayıcılarına ve müşterilerine bildirmek ve trafik bilgilerine ilişkin kayıtları yönetmelikte belirtilen esas ve usûllere uygun olarak Bilgi Teknolojileri Kurumuna teslim etmekle” yükümlü bulunmaktayız. Bu nedenle web sitemizin ziyareti sırasında otomatik kayıt sistemiyle toplanmak suretiyle, log kayıtları (IP adres bilgilerinin eşleştirilmesi suretiyle) “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak açık rızanız temin edilmeksizin işlenmektedir.
B – Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Log kayıtlarına ilişkin kişisel verileriniz:
 Sistemlere erişime yönelik faaliyetlerin/geliştirmelerin ve analizlerin gerçekleştirilmesi, planlanması ve icrası,
 Bilgi işlem süreçlerinin ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 Şirketin hukuki ve cezai sorumluluğuna karşı korunması,
 Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarına hizmet etmektedir.
Trafik kayıtlarına ilişkin kişisel verileriniz:
 Anlık trafik izlenmesi, satın alma davranışı, demografi, yaş cinsiyet, trafik kaynakları verilerinin analiz edilmesi ve müşteri memnuniyetinin arttırılması amaçlarına hizmet etmektedir.
C – Kişisel Verilerin Üçüncü Şahıslara İletilmesi
Uygun olduğunu düşündüğümüz şekilde hizmetin, yukarıda izah edilen amaçlar için üçüncü taraflara kullanımı hakkında ‘‘toplu anonim veriler’’ sağlayabiliriz. ‘‘Toplu anonim veriler’’, size geri gönderilemeyen ve bu nedenle kişisel veriler olarak sayılamayan verilerdir. Örneğin, Kullanıcıların hizmeti nasıl kullandığını daha iyi anlamak için toplu anonim verileri kullanabiliriz.
Kişisel verilerinizi; bir mahkeme kararı, halen devam eden adli işlem, cezai veya adli mahkeme celbi veya kolluk kuvveti makamları tarafından verilen diğer yasal işlem veya taleplere uymamız gereken yerlerde açıklayabiliriz. Ayrıca yukarıda izah edilen veriler; toplanması, Şirketimize iletilmesi amacıyla depolama hizmeti aldığımız üçüncü kişiye aktarılmaktadır.
D – Kişisel Verilerin İşlendiği Yerler
Hizmet kapsamında işlenen verilerin tutulduğu veri merkezleri tek bir bölgede bulunmaktadır. Kişisel verilere, depolama hizmeti aldığımız üçüncü kişi Firma, sistem kullanımının sağlanması amacıyla erişim sağlayabilir. Erişebilir kişi sayısı Kişisel verilerinizin güvenli ve bu gizlilik politikasına uygun şekilde kullanılmasını sağlamak için makul ölçüde gerekli tüm adımlar atılmaktadır.
E – Kişisel Verileri Korumak için Hangi Güvenlik Önlemleri Uygulanmaktadır?
Verilerinizin güvenliği ve diğer kullanıcıların güvenliği bizim için çok önemlidir. Kişisel verilerinizi kayıp, çalıntı ya da herhangi bir yasadışı işleme karşı korumak için teknik ve organizasyonel önlemler alınmış bulunmaktadır.
Eğer bir üçüncü taraf web sitesine giden bir bağlantıya tıklarsanız, kontrol etmediğimiz bir web sitesine yönlendirilebilirsiniz ve Gizlilik Politikamız artık geçerli değildir. Herhangi bir başka web sitesini taramanız ve etkileşiminiz, söz konusu üçüncü taraf web sitesinin kullanım koşulları gizlilik ve diğer politikalara tabidir. Başka web sitelerinin gizlilik politikalarını dikkatle okuyun. Bu tür üçüncü taraf web sitelerinde bulunan bilgi veya içerikten sorumlu veya yükümlü değiliz.
F – Kişisel Verileri Görüntüleme ve Silme
Siteyi kullanarak toplanan kişisel bilgilere Veri Sorumlusun Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında bizimle iletişime geçerek ulaşabilir veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan diğer haklarınızı kullanabilirsiniz. Kimliğinizi doğrulamak için ek bilgi sağlamanız istenebilir. İletişimin ve ihtiva etmesi gereken unsurların daha kolay sağlanması için sitemizde yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formunu” kullanmanız önem arz etmektedir.
G – Çocuk Gizliliği
16 yaşından küçük çocukların kişisel olarak tanımlayıcı verilerini kasıtlı olarak toplamamaktayız. Verileri topladıktan sonra kullanıcının 16 yaşından küçük olduğunu tespit edersek, bu kullanıcının velisinin izni olmadan kendisinin kişisel verilerini işlemeye devam etmemekteyiz. 16 yaşından küçük bir çocuğun kişisel olarak tanımlayıcı verilerini bilmeden topladığımızı fark edersek,  bu verileri işlemeye devam etmemekteyiz.
H – Güvenlik
Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak ve hasar riskini en aza indirmek adına bilgi kaybını önleyici veya yetkisiz erişimi engelleyici önlemler uygulanmaktadır. Bununla birlikte, bu tedbirler mutlak bilgi güvenliği sağlayamamaktadır. Dolayısıyla, kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için üstün çaba sarf edilir ancak garanti edilemez. Sitenin veri tabanlarının herhangi bir haksız davranış, arıza, izinsiz engeller veya erişim ya da diğer kötüye kullanım ve kötüye kullanımdan muaf olacağını beklenmemelidir.
I – Gizlilik Politikasında Yapılan Değişiklikler
Bu politika bildirimi, herhangi bir zamanda güncellenebilir. Kullanıcılar, Gizlilik Politikası’nın güncellenmiş sürümünden site aracılığıyla haberdar olacaklardır. Bu Gizlilik Politikası’nı periyodik olarak gözden geçirmek ve güncellemeler hakkında bilgi sahibi olmak sizin sorumluluğunuzdadır.
Bu Bildirimde yapılan değişiklere bağlı kalmayı kabul etmektesiniz. Şöyle ki, değişiklik yürürlüğe girdikten sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz, değiştirilen Bildirim’i kabul ettiğinizi kabul ettiğinizi gösterecektir.
ÇEREZ POLİTİKASI
WEB sitemiz ya da diğer iletişim kanallarımız aracılıyla bizimle herhangi bir bilgi paylaşmasanız dahi internet sitemiz üzerinden ziyaretiniz sırasında elde edilecek diğer veriler için yukarıda yer alan Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz. Ziyaretiniz sırasında kimliğinizi belirleyebilmemiz mümkün olmayan çerezler kullanılmaktadır. Ancak üyelik süreciyle oturum açmanız halinde farklı çerezler kullanılabilmesi mümkündür. Daha iyi hizmet verebilmemiz için kullanıcı adınızla eşleşebilecek ek verileri kullanılabilir ve buna kişisel verileriniz de dâhil olabilir.
İş bu Çerez Politikası; SONA BİLİŞİM SAVUNMA A.Ş .tarafından yürütülen internet sitesinde kullanılan çerezler ve bu çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler hakkında açıklamalar ihtiva etmektedir.
A – Çerez Nedir?
Çerez, bir internet sitesinin tarayıcınızdan; bilgisayarınızda, mobil cihazınızda yahut bağlantı aygıtınızda saklanmasını istediği küçük bir veri parçasıdır. Çerez çevrimiçi deneyiminizin kişiselleşmesini sağlamaktadır.
Çerezler hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.
B – Neden Çerez Kullanılır?
SONA BİLİŞİM SAVUNMA A.Ş. internet sitesinde aşağıda belirtilen amaçlarla çerez kullanabilir:
1)İnternet sitemizdeki çevrimiçi kullanıcı deneyiminin sağlanması, kolaylaştırılması ile işlevselliğinin ve performansının arttırılması
2)Çevrimiçi deneyim kalitesinin arttırılması
3)Kurumsal tanıtım amaçlı anonim kullanıcı deneyimine dayalı analizlerin elde edilmesi
4)Şirketimizin hukuki ve ticari güvenlik önlemlerini alması ile yükümlülüklerini yerine getirmesi
5)Hizmetlerimizin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması
C – Hangi Tür Çerezler Kullanılır?
Oturum Çerezleri: İnternet sitesini kullanım sırasında geçerli olan çerezler olup web tarayıcı kapatılıncaya kadar geçerlilik korur.
Kalıcı Çerezler: Bu çerezler tarayıcıda saklanan ve ilgili kişi tarafından silininceye kadar veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.
Zorunlu Çerezler: İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitesde sunulan hizmetlerde ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için tutulmaları mecburi çerezlerdir.
İşlevsel ve Analitik Çerezler: Dil, bölge gibi tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin kullanımının geliştirilmesi, sitenin ilgili kişinin isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezelerdir.
D – Çerezler Hangi Hukuki Sebep ile Toplanmaktadır?
Kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK K. m.5/1’e göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.  Ancak KVKK m.5/2’de yer alan şartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür.
Bu kapsamda çerez verileriniz, KVKK’nın m.4/2 de öngörülen ilkeler doğrultusunda, KVKK m.5/2-f de yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması“ hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.
Kişisel verilerinizi; bir mahkeme kararı, halen devam eden adli işlem, cezai veya adli mahkeme celbi veya kolluk kuvveti makamları tarafından verilen diğer yasal işlem veya taleplere uymamız gereken yerlerde açıklayabiliriz. Çerez verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.
E – İlgili Kişi Çerezleri Nasıl Yönetebilir?
Birçok web tarayıcısı, çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır Ancak tarayıcı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırılabilir.
Google Chrome :https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
Internet Explorer :https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox :https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma
Yandex :https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml
Safari :https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=tr_TR
İlgili kişi, çerezlerini kişiselleştirerek yönetebilir. Bunun için kullanabilecek yöntem ve linkler aşağıda yer almaktadır.
 Eğer Siteyi görüntülemek için kullanılan tarayıcı imkân tanıyorsa tarayıcının ayarlarını kullanarak çerez kullanımı özelleştirebilir.
 İlgili kişi Google Analytics’in verileri toplamasını istemiyorsa Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma Tarayıcı Eklentisini(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)
 İlgili kişi Google reklam Google Reklam Kişiselleştirme (https://adssettings.google.com/authenticated) seçeneklerini düzenleyerek özelleştirebilir.
 İlgili kişi Çerezleri mobil cihazında yönetmek için mobil cihazını çerez ayarlarını özelleştirebilir.
Bu bilgiler ışığında SONA BİLİŞİM SAVUNMA A.Ş.; internet sitesi kullanıcılarının, siteyi kullanırken kişisel olarak belirledikleri düzeyde çerezlerin kullanılmasına rıza verdiklerini kabul etmektedir.
Gizlilik ve Çerez Politikalarıyla ilgili herhangi bir görüş bildirmek, soru yönetmek veya ihlali ile ilgili haber vermek isterseniz tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.
SONA BİLİŞİM SAVUNMA A.Ş.Telefon :  +90 312 286 3535Adres :  Mustafa Kemal Mah. 2141.Cad. No:32/1 Çankaya – ANKARAVergi Dairesi :  MaltepeVergi No : 7740643545
F – KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU’NUN 11. MADDESİ GEREĞİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi gereği veri sorumlusu sıfatıyla otelimize karşı,
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.
Siz değerli Müşterilerimiz, Kanun’un 11. Maddesi kapsamında yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre, “www.sonabilisim.com” adresinden ya da şirketimizden temin edebileceğiniz “Veri Sahibi Başvuru Formunu” doldurup, imzalayarak “Mustafa Kemal Mah. 2141.Cad. No:32/1 Çankaya – ANKARA” adresine yazılı olarak bizzat tevdi edebilir ya da Noter kanalıyla gönderebilir yahut bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle “info@sonabilisim.com” posta adresimizle, şirketimize iletebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ’de” belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir.
Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.